POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.CVHERO.COM


INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.cvhero.com (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu Internetowego jest Lebenslauf.de GmbH z siedzibą w Hameln (Niemcy), Deisterstraße 20, 31785 Hameln, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hanowerze (Niemcy), pod numerem HRB 216 458; Identyfikator VAT: DE317176325, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000,00 EUR.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie niniejszego Serwisu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

DANE OSOBOWE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Lebenslauf.de GmbH z siedzibą w Hameln Deisterstraße 20, 31785 Hameln

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Zamówień i konkursów w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane dotyczące Użytkowników przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu Internetowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

PODMIOT CEL
Siostrzaną Synatix GmbH z siedzibą w Hameln (Niemcy) Usługi hostingowe
Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen, (Niemcy) Dostawca kolokacji
Steuerberater Emmel z siedzibą w Hameln (Niemcy) Usługi księgowe
Paypal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie płatności
PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu Zrealizowanie płatności
PKO BP. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie płatności
APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Gdańsku Prezentacja Świadectwa Zgodności za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords
Google Ireland Ltd .z siedzibą w Irlandii Analizowanie aktywności Klientów
Google Ireland Ltd. (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
Instagram LLC. z siedzibą w USA Popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com
Microsoft Corporation z siedzibą w USA Ułatwienie komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Internetowego przy wykorzystaniu narzędzia skype.com

Współpracujący z nami dostawcy mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród współpracujących z nami dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Państwa dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze obowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie ”Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO masz prawo do:

Prawa o których mowa powyżej, możesz u Administratora realizować w kształcie i na zasadach określonych poniżej.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (ART. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

PLIKI „COOKIES”

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

RODZAJE PLIKÓW „COOKIES”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

CELE

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następującym celu:

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

MOUSEFLOW

Przy pomocy Mouseflow zbieramy m.in. dane dotyczące każdego ruchu myszki użytkownika na stronie. Dzięki heatmap – tzw. „mapie ciepła” zbieramy informacje, gdzie znajduje się kursor użytkownika. Mouseflow pozwala nam zrozumieć ruchy użytkownika na naszej stronie internetowej. Oprócz zbieranych informacji takich, jak: które okna lub przyciski są klikane przez użytkownika oraz jak daleko jest czytany tekst przez użytkownika, zbierane są również dane techniczne, takie jak informacje o systemie operacyjnym czy przeglądarce. Dane te są zbierane i analizowane. W tym celu zakładane jest czasowe konto użytkownika. Dodatkowo za pomocą Mouseflow możemy uzyskać bezpośredni feedback od użytkownika odwiedzającego stronę internetową. W ten sposób możemy uzyskać bezpośrednią interakcję, aby zwiększyć przyjazność obsługi naszej strony internetowej oraz jej używalność.

Oświadczenie o ochronie danych: https://mouseflow.com/privacy/. Tutaj może użytkownik zobaczyć, czy śledzenie Mouseflow jest na naszej stronie aktywne. Użytkownik ma również możliwość przerwania śledzenia myszką klikając na „deaktywuj teraz”. Po jego kliknięciu, obiekt HTML5 zostanie zapisany na komputerze. W przypadku, gdy dane witryny zostaną usunięte, konieczne jest ponowne kliknięcie linku. Funkcja ta dotyczy tylko funkcjonalności w przeglądarce, z której korzysta użytkownik i tylko w ramach strony internetowej, na której skorzystał z funkcji Mouseflow.