REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CVHERO.COM


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.cvhero.com (zwanego dalej "Serwisem Internetowym" lub "Serwisem"). Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca udostępnia zestaw funkcjonalności i narzędzi do tworzenia Dokumentów według preferencji Użytkownika. Dokumenty te, np. list motywacyjny czy CV, mogą służyć Użytkownikowi w rekrutacji pracowniczej.
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Lebenslauf.de GmbH z siedzibą w Hameln.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez::
  1. pocztę tradycyjną na adres: Deisterstraße 20, 31785 Hameln;
  2. wiadomość e-mail na adres: info-pl@cvhero.com;
  3. telefonicznie pod numerem: +48 22 153 04 83 ;
  4. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie;
  5. za pośrednictwem czatu dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.cvhero.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Lebenslauf.de GmbH z siedzibą w Hameln (Niemcy), Deisterstraße 20, 31785 Hameln, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hanowerze (Niemcy), pod numerem HRB 216 458; Identyfikator VAT: DE317176325, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000,00 EUR;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie, posiada Konto, może dokonać Zamówienia Premium oraz korzystać z innych Usług dedykowanych Użytkownikom posiadającym Konto, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługa Premium/Premium – odpłatna, czasowa Usługa, w ramach której Użytkownik zarejestrowany otrzymuje dostęp do dodatkowych Usług i funkcjonalności Serwisu, w szczególności możliwości pobrania na swoje urządzenie stworzonego przez siebie Dokumentu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zakres Usługi Premium oraz czas jej trwania wskazany jest w jej opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Dokumenty – pliki tekstowo-graficzne, których przykładowe wzory są prezentowane w Serwisie Internetowym. Użytkownik, w ramach Usług Serwisu może korzystać z Usługi polegającej na udostępnieniu narzędzi pozwalających na tworzenie i konfigurację treści oraz wyglądu Dokumentu w oparciu o szablony udostępniane przez Usługodawcę oraz pobranie tak stworzonego Dokumentu na swój dysk. Możliwy do pobrania format Dokumentu jest wskazany na stronie Serwisu. W przypadku Dokumentu pobieranego przez Użytkownika, który nie ma aktywnej Usługi Premium, Dokumenty pobierane na urządzenie mogą być opatrzone logotypem lub innym oznaczeniem Usługodawcy lub Serwisu;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi Premium;

Umowa – umowa sprzedaży Usługi Premium w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę, jak również informacji o charakterze reklamowym i marketingowym oraz innych informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu;
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia na Usługę Premium;
  4. świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu zestawu narzędzi i funkcjonalności a pozwalającego na tworzenie, konfigurację i pobranie Dokumentu;
  5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  6. udostępnianie interaktywnego formularza czatu umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  7. Usługa Newsletter.
 3. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie Usługi Premium. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 3 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym o Usłudze Premium oraz pozostałych Usługach dostępnych w Serwisie. Treści prezentowane w Serwisie mają charakter poglądowy i informacyjny. Celem Usługodawcy jest zaprezentowanie na stronie Serwisu zestawu narzędzi i funkcjonalności służących pomocy w tworzeniu i konfiguracji Dokumentu. Treści prezentowane na stronie Serwisu nie powinny być traktowane jako porady.
 5. Niektóre treści Serwisu mogą być dostępne tylko po zalogowaniu się do aktywnego Konta w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga Rejestracji i posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu.
 8. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 9. Użytkownik ma możliwość tworzenia, konfiguracji treści i wyglądu Dokumentów oraz pobrania danego Dokumentu przy użyciu funkcjonalności zawartych w Serwisie w szczególności poprzez zamieszczanie na Dokumencie dowolnej treści, modyfikację treści zaproponowanej przez Usługodawcę lub zamieszczanie zdjęć w jego treści, na zasadach wskazanych w pkt. VII Regulaminu.
 10. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 11. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą poprzez czat dostępny na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Użytkownikiem kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika okna czatu bądź opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 12. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji .
 13. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik dokonujący Rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych podanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, w szczególności złożenie Zamówienia, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu konta przez Użytkownika .
 9. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie automatycznie rozwiązaniu ulegają inne Umowy o świadczenie Usług przypisanych do Konta, tym samym aktywna Usługa Premium przypisana do Konta zostaje dezaktywowana. W przypadku Konta, do którego przypisana jest aktywna Usługa Premium, Użytkownik, w celu usunięcia Konta, może złożyć wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie w każdym czasie, ze skutkiem na koniec ostatniego dnia ważności Premium.

VI. USŁUGA PREMIUM

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom zarejestrowanym możliwość zakupu Usługi Premium, w ramach której Użytkownik zarejestrowany ma możliwość skorzystania z dodatkowych Usług Serwisu, w szczególności możliwości pobrania na swoje urządzenie Dokumentu, który nie jest opatrzony znakiem wodnym w postaci logo lub innego oznaczenia Usługodawcy lub Serwisu, a który został stworzony i skonfigurowany przez Użytkownika za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie .
 2. Usługa Premium jest ważna przez czas wskazany na stronie Serwisu, co oznacza, że po upływie tego czasu Użytkownik nie będzie mógł z niej skorzystać. W trakcie trwania Usługi Premium Użytkownik może w szczególności tworzyć i konfigurować dowolny Dokument, na podstawie szablonów i wzorów prezentowanych w Serwisie Internetowym., Użytkownik w celu stworzenia i konfiguracji Dokumentu wykorzystuje zestaw narzędzi udostępnionych w Serwisie. Korzystanie z narzędzi w celu stworzenia Dokumentów odbywa się na zasadach określonych w pkt. VII Regulaminu.
 3. Użytkownik, w trakcie trwania Usługi Premium, może również pobrać dowolną ilość razy tak stworzone i skonfigurowane Dokumenty na swoje urządzenie. Dokumenty pobrane w ramach Usługi Premium nie posiadają znaku wodnego w postaci logo lub innego oznaczenia Usługodawcy lub Serwisu.
 4. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie złożenie Zamówienia na Usługę Premium. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie Usługi Premium zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w jej opisie prezentowanym na stronie Serwisu.
 5. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi Premium stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej jak również posiadanie aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowanie się do niego.
 7. W celu Zamówienia Usługi Premium, Użytkownik wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 8. Usługodawca, w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 9. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór jest udostępniany na stronie Serwisu, o ile w chwili składania Zamówienia nie zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  Formularz odstąpienia od Umowy świadczenia Usługi

 10. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenie Usługi Premium. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 11. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika),
  2. przy pomocy przelewu bankowego bezpośrednio na wskazany w trakcie składania Zamówienia numer rachunku bankowego Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  3. przy użyciu karty kredytowej (w tym przypadku realizacja Zamówienia realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bakowy Usługodawcy).
 12. Jeżeli Użytkownik zażąda rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca uruchamia Usługę Premium będącą przedmiotem Zamówienia:
  1. w przypadku płatności elektronicznej – w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika,
  2. w przypadku płatności przelewem bankowym – w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę środków na konto bankowe.
 13. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Usługę Premium. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. TWORZENIE I KONFIGURACJA DOKUMENTU

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom narzędzie pozwalające na nieodpłatne tworzenie i konfigurację treści i wyglądu Dokumentów według preferencji Użytkownika, w granicach technicznych konfiguratora udostępnionego w tym celu w Serwisie. Konfiguracja polega w szczególności na dostosowaniu tekstu oraz jego układu na wzorcowym szablonie Dokumentu udostępnianego w Serwisie. Użytkownik samodzielnie określa w szczególności treść dokumentu czy też jej układ. Ponadto Użytkownik może zamieszczać zdjęcia bądź grafiki w dedykowanych do tego miejscach Dokumentu.
 2. Usługodawca, na stronie internetowej Serwisu może określić wytyczne, w jakiej formie Użytkownik może zamieścić tekst bądź zdjęcie lub grafikę w Dokumencie.
 3. Po ukończeniu konfiguracji, Użytkownik ma możliwość pobrania stworzonego Dokumentu na swoje urządzenie. W celu pobrania stworzonego Dokumentu konieczne jest posiadanie aktywnej Usługi Premium oraz zalogowanie się do Konta.
 4. W Koncie Użytkownika zarejestrowanego zapisywana jest ostatnia wersja skonfigurowanych i zapisanych przez niego Dokumentów.
 5. Nie jest możliwe pobranie pustego wzoru/szablonu Dokumentu, tj. takiego, z którego usunięte są wszelkie treści, w szczególności tekst i grafiki.
 6. Użytkownik zamieszczając w Dokumencie treści, o których mowa w ppkt. 1, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 7. Użytkownik nie posiadający Konta oraz Użytkownik zarejestrowany nie posiadający aktywnej Usługi Premium może pobrać skonfigurowany Dokument do pamięci swojego urządzenia. Dokument jest pobierany formacie wskazanym w Serwisie. W takim przypadku pobrany Dokument będzie zawierał znak wodny zawierający oznaczenie Usługodawcy lub Serwisu. Taki Dokument jest Dokumentem demonstracyjnym i poglądowym, ma na celu ukazanie zasad działania Usługi udostępnienia narzędzia pozwalającego na tworzenie i konfigurację Dokumentu. Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie go w celach komercyjnych.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w pkt. VI ppkt. 9, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny za Usługę.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym w Serwisie.
 7. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych Usługodawcy dotyczących grafiki, zdjęć czy tekstu, które zamieszcza w Serwisie, w tym w Dokumencie, w celu realizacji Usługi. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących tych treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia realizacji Usługi.
 10. Z chwilą skonfigurowania Dokumentu w ramach Usług Serwisu i pobrania go na urządzenie Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenaszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji, bez prawa udzielenia sublicencji, na korzystanie ze skonfigurowanego i pobranego Dokumentu, na następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w celu uczestniczenia w procesach rekrutacji pracowniczej,
  • wykorzystywanie na stronach i w domenach internetowych służących rekrutacji pracowników oraz przygotowania się do takich rekrutacji,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie) w celu przygotowania się do rekrutacji pracowniczej.
 11. W ramach licencji, o której mowa w ppkt. 10 powyżej Użytkownik nie ma prawa do ingerencji w Dokument skonfigurowany i pobrany w ramach Usług Serwisu, a w szczególności do dokonywania w nim zmian.
 12. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Lebenslauf.de GmbH, Deisterstraße 20, 31785 Hameln, na adres poczty elektronicznej: info-pl@cvhero.com lub pod numerem telefonu +48 22 153 04 83.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie .
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu, zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 8. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu, Użytkownik nie akceptujący zmiany Regulaminu może również samodzielnie usunąć Konto.